Home

Karakter van Loge Kennemerland en hoe zien de avondbijeenkomsten er uit?

Loge Kennemerland heeft een eigen dynamiek en "schwung".

Dit is niet in de laatste plaats doordat onze leden uit verschillende nationale en culturele achtergronden komen en de leeftijden van de leden variëren van 29 tot 82. Ook hebben ze bijna allemaal zeer verschillende maatschappelijke functies. Dit creëert een openheid, spontaniteit en warmte waar wij van houden.

Vrijmetselarij gaat uit van ieders persoonlijk recht op vrije meningsvorming en waarheidsvinding. In onze loge wordt wekelijks een inleiding gehouden, wij noemen dat een bouwstuk, meestal door één van de leden maar ook door gastsprekers. De verschillende bouwstukken gaan bijna altijd over maatschappelijk relevante thema's of filosofische beschouwingen over de "grond der dingen". Na die persoonlijke presentaties wordt er steeds levendig van gedachten gewisseld. Het gaat daarbij niet om het gelijk of ongelijk danwel om winnaars of verliezers zoals zo vaak in een debat of discussie. Er wordt vooral geluisterd naar de vragen en zienswijzen van anderen, met respect voor de spreker en vragenstellers. Eigen en andermans inzichten kan men gebruiken om de eigen opvattingen tegen het licht te houden en stellen je in staat om je eigen rol, verantwoordelijkheden en mogelijkheden in de wereld om ons heen eens te overdenken. 

Deze kenmerkende eeuwenoude maar springlevende manier van gedachtewisselingen over soms heel verschillende standpunten,  is ook zeer geschikt gebleken om de leden van de loge goed te leren kennen. Zo ontstaat begrip en respect voor ook het andere en in de ander. Dit proces van luisteren en participeren in de gedachtewisseling is iets dat van invloed kan zijn op je levenshouding. Voor de meeste leden is de vertrouwelijke en respectvolle sfeer rond thema's -die er toe doen- de beleving of ervaring waarvoor de leden komen. Bij de logebijeenkomsten is er plaats voor diepgang, voor gedeelde emotie en voor ontspanning. Na de formele bijeenkomsten is er voor hen die dat willen altijd tijd voor een napraatje en een drankje.